Upravljanje vrtićem

Dječji vrtić „Potočnica“ obavlja djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač i vlasnik je Općina Pitomača.
Sjedište vrtića je u Pitomači,
Trg kralja Tomislava 12/1


Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača ustrojen je kao samostalna i jedinstvena organizacija za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci predškolske dobi. U Vrtiću se ostvaruju programi: odgoja, njege, zaštite djece, stručno pedagoški poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i drugi. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova.
Upravno vijeće odlučuje o:
• stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
• predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
• odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
• odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića sukladno odredbama Zakona,
• obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.


Članovi Upravnog vijeća su:
1.Branka Filipović –predsjednica  Upravnog vijeća
2.Svetlana Bastalić
3.Jelena Bedeković
-imenovani od strane Osnivača iz reda javnih djelatnika
4.Ana Šimić Kaša –predstavnik roditelja korisnika usluga
5.Vesna Gregurek-predstavnik Odgojiteljskog vijeća


Važno je spomenuti da je Upravno vijeće kao organ upravljanja vrtićom vodi odgovornu i primjerenu brigu o vrtiću, te svojom cjelokupnom aktivnošću nastoji pridonijeti njegovom napretku i afirmaciji.