Organizacija

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi :

1. Cjelodnevni program – 10-satni program za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu, koji traje od 6.00.-18.00 sati, što je i radno vrijeme Vrtića.

Redovni / primarni program rada vrtića između ostalog podrazumijeva:

– stvaranje uvjeta za zadovoljavanje razvojnih potreba svakog djeteta
– fleksibilna organizacija odgojno –obrazovnog rada s djecom u segmentima prehrane i dnevnog odmora
– stvaranje poticajnog okruženja koje potiče djecu na aktivno učenje neposrednim iskustvom
– kontinuirano ostvarivanje prometnog odgoja s djecom i roditeljima
– razvijanje osjetljivosti za zaštitu okoliša: čuvati, koristiti i sačuvati prirodu od onečišćenja
– provođenje nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i prava djeteta
– provođenje preventivnog programa zloupotrebe ovisnosti
– integracija djece s lakšim i težim teškoćama u razvoju

2. Program predškole – minimalni program predškolskog odgoja za djecu koja
nisu obuhvaćena redovnim polaskom Vrtića, u trajanju od 250 sati.

3. Kraći programi – kraći programi odnosno igraonice,organiziraju se kako za djecu koja pohađaju Vrtić, tako i za djecu koja nisu obuhvaćena niti jednim Programom.

U vrtiću provodimo:

– Kraći program Engleske igraonice
– Kraći program Športske igraonice
– Kraći program Folklorne igraonice
– Kraći program Glazbene igraonice (u suradnji sa glazbenom školom Jan Vlašimsky Pitomača)

Svi programi verificirani su od strane MZOŠ!

U skladu sa nacionalnim programima i strategijama u RH, uz redovite programe i posebne programe odgojno-obrazovnog rada , u Dječjem vrtiću se provode i sigurnosno zaštitni i preventivni programi kao dio Godišnjeg plana i programa rada prema donesenim protokolima postupanja u mogućim rizičnim situacijama:

1. Postupci i mjere u primjeni za preuzimanje i predaju djeteta u predškolsku ustanovu
2. Bijeg djeteta iz ustanove
3. Mjere sigurnosti u vrtiću i dvorištu
4. Ozljede, bolest djeteta i prva pomoć
5. Postupci i mjere nadzora kretanja odraslih osoba u objektima i oko objekata Dječjeg vrtića
6. Postupanje u slučaju nasilja u obitelji djece, nasilja menu djecom, nasilje između odgajatelja i roditelja i općenito slučajevima nasilnog ponašanja u predškolskoj ustanovi

Svi dijelovi procesa rada u Vrtiću imaju osnovnu zadaću osigurati najpovoljnije uvjete za ostvarivanje ukupne zadaće Vrtića, a to je zadovoljavanje svih potreba djeteta , te poticanje djetetovog cjelovitog razvoja i pripadnosti okruženju.