JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Dječji vrtić”Potočnica”

Na temelju članka 26.i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97-pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16 i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Dječji vrtić”Potočnica”

– Voditelja/ice kuhinje – glavni kuhar/ica – jedan izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne kuharice – do povrataka odsutne kuharice na posao.

Uvjeti:

  • kuhar/ica SSS, 3 godine radnog iskustva u struci,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/kinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97 – pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13).

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– Potrda o stažu iz- HZMO

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića,,Potočnica”, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, s naznakom ,,za natječaj – prijam u radni odnos glavnog kuhara/ice”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskome roku.

DJEČJI VRTIĆ „POTOČNICA“
UPRAVNO VIJEĆE