JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA – ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“

Na članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97-pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13) i članka 59. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16 i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA – ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“

UVJETI:

Za ravnatelja – odgojitelja može biti imenovana osoba koja:

– ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
– ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97 – pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13).

Ravnatelj – odgojitelj pored poslova ravnatelja, obavlja i poslove odgojitelja.

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
2. dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
4. dokaz o radnom stažu
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
6. životopis

Ravnatelj – odgojitelj imenuje se na vrijeme od 4 godine, na puno radno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa prilozima dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Potočnica“, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, s naznakom “Za javni natječaj – prijam u radni odnos ravnatelja – odgojitelja“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.