NATJEČAJ za prijam u radni odnos – SPREMAČA/ICA – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22. i 101/23) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/22, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ 

SPREMAČA/ICA – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja.

Uvjeti:

  • NKV, OŠ,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21. i 156/23) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi (presliku svjedodžbe),
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, (ne stariji od 30 dana),
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  • izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u radni odnos iz članka 25. stavaka 4. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22. i 101/23), (dostupna na stranicama Dječjeg vrtića „Potočnica“).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22. i 101/23).

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na natječaj za SPREMAČA/ICU“.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 27. siječnja 2024. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić „Potočnica“, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe natječaja, od osoba ovlaštenih za provedbu natječaja. Dječji vrtić „Potočnica“ će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Potočnica“ zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

KLASA: 112-01/24-01/02

URBROJ: 2189-16-2-24-2

Pitomača, 19. siječnja 2024.                                                                       

                                                                                             UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                   DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“

Dječji vrtić – NATJEČAJ – spremač-ica