NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ SPREMAČA/ICE – na određeno puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja (1 izvršitelj/ica)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica” („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ SPREMAČA/ICE na određeno puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti:

– NKV, OŠ,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske  https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

    Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, (ne stariji od 30 dana),
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
  • izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u radni odnos iz članka 25. stavaka 4. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22), (dostupna na stranicama Dječjeg vrtića „Potočnica“).

      Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22).

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom „Prijava na natječaj za SPREMAČA-icu na određeno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja“.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 2. studenoga 2022. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić „Potočnica“, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe javnog natječaja, od osoba ovlaštenih za provedbu javnog natječaja. Dječji vrtić „Potočnica“ će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Potočnica“ zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Izjava o nepostojanju zapreka