NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – odgojitelja/ice predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“,  broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”,  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-01 od 28. veljače 2019. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-03 od 17. prosinca 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ 

– odgojitelja/ice predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti:

         – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,

         – jedna godina radnog iskustva u struci,

         – položen stručni ispit,

         – zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.   

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).   

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07,  94/13. i 98/19).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da Dječji vrtić „Potočnica“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

         – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

         – dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

         – dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja),

          – dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),

         – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Potočnica“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.                                                

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja/icu“.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 30. ožujka 2021. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.