NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-01 od 28. veljače 2019. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-03 od 17. prosinca 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

– odgojitelja/ice predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika (2 izvršitelja/ice)

Uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,
– jedna godina radnog iskustva u struci,
– položen stručni ispit,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19).
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17 i 98/19) dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja),

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Potočnica“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja/icu“.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 20. listopad 2020. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.