JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

– pomoćnog kuhara/ice – servira/ke – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 29. svibnja 2020. godine

Uvjeti:
– Osnovna škola
– 1 godina radnog iskustva u struci,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17 i 98/19) dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe osmog razreda)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavom na Javni natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Potočnica“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave na Javni natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na javni natječaj za pomoćnog kuhara/icu-servira/ku”.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je 10. siječnja 2020. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u zakonskom roku.

KLASA:112-03/19-01/03
URBROJ:2189/16-20-02
Pitomača, 02. siječnja 2020.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“