Natječaj za odgojitelja/ice predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do 29. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

– odgojitelja/ice predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do 29. svibnja 2020. godine (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti:

– viša stručna sprema, PA predškolski odgoj, odgojitelj predškolske djece, odnosno prvostupnik odgojitelj predškolske djece,
– položen stručni ispit,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/kinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13).
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljemčlanka 102. Zakona o hrvatskimbraniteljimaizDomovinskog rata i članovimanjihovihobitelji (“Narodnenovine”, broj 121/17) dostupni su na internet straniciMinistarstvahrvatskihbraniteljahttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja).
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 12. rujna 2019. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u zakonskom roku.

KLASA:112-03/19-01/01
URBROJ:2189/16-19-02
Pitomača, 04. rujna 2019.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“