JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”,  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

 

– projektnog asistenta/ice – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Igraonica sreće“ (30 mjeseci)

  

Uvjeti:

– SSS/VŠS/VSS društveno – humanističkog smjera,

         – poznavanje rada na računalu,

         – jedna godina radnog iskustva na poslovima provedbe EU projekata.

                        

         Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

                – životopis (vlastoručno potpisan),

         – dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodbže, diplome),

         – dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

          – dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

         Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

         Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07. i 94/13).

         Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na natječaj za projektnog asistenta/icu”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 11. prosinca 2018. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke o odabiru.