JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – Spremačica

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97-pročišćeni tekst, 107/07. i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “POTOČNICA”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

– SPREMAČA/ICE – jedan izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne spremačice – do povrataka odsutne spremačice na posao.

Uvjeti:

– NKV, Osnovna škola,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/kinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97 – pročišćeni tekst, 107/07. i 94/13).

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

– životpis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– Potvrda o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, s naznakom „za javni natječaj – prijam u radni odnos spremača/ice“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskome roku.

KLASA:112-03/18-01/04
URBROJ:2189/16-18-02
Pitomača, 13. prosinca 2018.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“