NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16 i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

– odgojitelja/ice predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do 31. svibnja 2019. godine (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti:

– viša stručna sprema, PA predškolski odgoj, odgojitelj predškolske djece, odnosno prvostupnik odgojitelj predškolske djece,
– položen stručni ispit,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/kinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja).
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja”.
Rok za dostavu prijava na natječaj je 28. kolovoza 2018. godine.
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:601-02/18-01/01
URBROJ:2189/16-18-02
Pitomača, 20. kolovoza 2018.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“