NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16 i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

– odgojitelj/ica predškolske djece na određeno vrijeme do 31. svibnja 2018. godine (1 izvršitelj/ica) na puno radno vrijeme

Uvjeti:

– viša stručna sprema, PA predškolski odgoj, odgojitelj predškolske djece, odnosno prvostupnik odgojitelj predškolske djece,
– položen stručni ispit,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru. Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/kinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja).
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– životopis (vlastoručno potpisan).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, s naznakom „za natječaj – prijam u radni odnos odgojitelja“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskome roku.