JAVNI OGLAS za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2016./2017.

Na temelju članka 3. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97 – pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13) i članka 6. Pravilnika o kriterijima za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 6/11), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ raspisuje

JAVNI OGLAS za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2016/2017.

Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ (u nastavku: Dječji vrtić) za pedagošku godinu 2016./2017. otvoren je u vremenu od 01. lipnja do zaključno 16. lipnja 2016. godine.

Za prijavu na predmetni oglas roditelj/skrbnik djeteta uz zahtjev dužan je priložiti:

1. rodni list djeteta,
2. rješenje o stupnju invalidnosti, odnosno presliku smrtnog lista za roditelja – žrtve ili invalida domovinskog rata,
3. ukoliko imaju troje ili više djece, rodne listove istih,
4. potvrde o zaposlenosti roditelja – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog oglasa),
6. kopiju osobnih iskaznica obiju roditelja,
7. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti djeteta,
8. pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje, odnosno drugi dokument kojim dokazuje da je samohrani roditelj, odnosno da je dijete uzeto na uzdržavanje.
9. potvrdu o primanju doplatka za djecu – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
10. druge dokaze kojima se dokazuje prioritet na zahtjev Dječjeg vrtića.

Pravo na upis djece po predmetnom oglasu ima dijete koje će 01.09.2016. godine navršiti jednu godinu do zaključno djeteta koje polazi u osnovnu školu.

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97-pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13, u nastavku: Zakon), te Pravilnikom o kriterijima za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“.

Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem na području općine Pitomača, uz slijedeće prioritete:

a) djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
b) djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja i samohranog roditelja,
c) djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
d) djeca s teškoćama u razvoju,
e) djeca iz obitelji s troje ili više djece,
f) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
g) djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu,
pod uvjetom da imaju podmirene obveze prema Dječjem vrtiću, Općini Pitomača, tvrtki Komunalno Pitomača d.o.o., Vodakom d.o.o. i Plinkom d.o.o.

Ako je više podnositelja zahtjeva u istom rangu, prioritet ima podnositelj s većim brojem djece u obitelji, a ako su i po tom kriteriju izjednačeni, prioritet ima onaj čije je dijete prethodne pedagoške godine bilo upisano na listu čekanja. Daljnje svrstavanje obavlja se po abecednom redu prezimena djeteta.

Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki radni dan u predmetnom oglasnom vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, soba broj 5 ili se šalju poštom. Upravno vijeće ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i dokumentaciju u prilogu. Rezultati upisa objaviti će se na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Pitomača. Sudionici imaju pravo žalbe koja se podnosi Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Pitomača.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
„POTOČNICA“