NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ na radno mjesto ODGOJITELJA/ICE s položenim stručnim ispitom

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97-pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “POTOČNICA”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ na radno mjesto:

– ODGOJITELJA/ICE sa položenim stručnim ispitom u Dječjem vrtiću “Potočnica” u Pitomači NA ODREĐENO VRIJEME do 31. svibnja 2016. godine za rad s djecom predškolskog uzrasta – 1 (jedan) izvršitelj/ica.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/kinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97 – pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13).
Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Osim općih, kandidat/kinja treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– viša stručna sprema, PA predškolski odgoj, odgojitelj predškolske djece, odnosno prvostupnik odgojitelj predškolske djece,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Uz prijavu kandidat/kinja mora priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice )
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja),
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dužan je dostaviti samo odabrani kandidat u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti Rješenja o odabiru.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“, 33405 Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, s naznakom „za natječaj – prijam u radni odnos“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskome roku.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“