NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-01 od 28. veljače 2019. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-03 od 17. prosinca 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

– Voditelja/ice kuhinje – glavnog kuhara/ice na određeno puno radno vrijeme, do povratka odsutnog zaposlenika (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti:

– SSS, kuhar/ica

– 3 godine radnog iskustva u struci,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

Opis poslova:

– organizira i prati rad u kuhinji, nadzire pripremanje hrane i sudjeluje u pripremanju hrane, sudjeluje u izradi jelovnika, odgovoran/a je za urednost kuhinje i osoblja, svakodnevno vodi dokumentaciju o ulazu i izlazu namirnica, svakodnevno prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih namirnica potrebnih za pripremu i kuhanje jela te obavlja ostale poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07,  94/13. i 98/19).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17 i 98/19) dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

         – dokaz o stručnoj spremi,

         – dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili Domovnice)

          – dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

         Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Potočnica“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18). 

         Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.     

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača, s naznakom “Prijava na javni natječaj za Voditelja/icu kuhinje – glavnog kuhara/icu ”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 15. rujna 2020. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/20-01/02

URBROJ:2189/16-20-02

Pitomača, 07. rujna 2020.   

                                                                                            UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                               DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“